MIDI workshop by Pål Asle Pettersen

Arrangementsinformasjon

NO (See english below)
7+8 Mai @ 13.00-16.00
Workshop: MIDI verksted av Pål Asle Pettersen
Billetter: Gratis ved reservasjon gjennom ticketco. Begrensede plasser.

Attention!! 

Grunnet corona situasjonen er vi nødt til å ha fulle navn på alle individer som deltar på dette eventet. Vi ber deg derfor om å sende oss fulle navn + tlf. nummer til info@rimi-imir.no (i tillegg til å reservere billett på ticketco). Vær vennlig å merke eposten med hvilken event du deltar på.
Tusentakk for forståelsen.
________________________________________
Rimi/Imir Scenekunst ønsker deg velkommen til en to dagers workshop med Pål Asle Pettersen i MIDI. Dette blir en interaktiv workshop, så ta med deg laptopen og hiv deg med!

MIDI-verksted
Pål Asle Pettersen vil avholde en to dagers workshop den 7+8. Mai i MIDI språket, og hvordan få ting til å kommunisere.
Vi skal gjennom dette verkstedet ta et dypdykk ned i MIDI-protokollen, og se på hvordan MIDI-systemet faktisk fungerer. Hva er egentlig MIDI? Hvordan kan vi bruke MIDI til å få utstyr til å snakke sammen? Og hvilket språk er det egentlig som snakkes?
Disse spørsmålene, og langt flere skal vi forsøke å svare på i løpet av verkstedet.

I løpet av de to dagene verkstedet varer, så skal vi også forsøke å bygge våre egne MIDI-oppsett. Til dette vil vi bruke både programvaren Max, og den Arduino-liknende mikrokontrolleren Teensy. Det er selvsagt en fordel om dere har kjennskap til både programvaren og mikrokontrollere på forhånd, men langt fra noen forutsetning. Alle deltakerne må derimot ta med sin egen computer, og installere både Max, Arduino og Teensyduino i forkant. Lenker til programvaren finner dere nederst i teksten. Det er også en fordel om dere har et MIDI-keyboard eller kontroller dere kan ta med. Hvis dere har MIDI kompatibelt utstyr dere selv ønsker å bruke, så ta det gjerne med slik at vi kan forsøke å integrere utstyret i oppsettet, men siden ulike produsenter har valgt å implementere MIDI på høyst forskjellige måter, gi meg gjerne en lyd i forkant om hvilket utstyr dere tar med, slik at jeg kan lese meg kjapt opp på hvilke MIDI-muligheter ditt konkrete utstyr har.

Her er noen emner som dekkes i løpet av verkstedet:
• MIDI kommunikasjon mellom computer og eksterne instrumenter
• Intern kommunikasjon mellom programvare
• Å programmere MIDI med Max MSP
• Bygg en enkel MIDI kontrollerbar DIY synth med teensy mikrokontroller

Vi vil i løpet av workshopen benytte oss av programvare som Ableton Live, Logic Pro, Max MSP og Teensyduino.

Link til programvare:
Max: https://cycling74.com/downloads
Arduino: https://www.arduino.cc/en/software
Teensyduino: https://www.pjrc.com/teensy/td_download.html

********************
EN
7+8 May@ 13.00-16.00
Workshop: MIDI Workshop by Pål Asle Pettersen
Tickets: Free with reservation on Ticketco. Limited spots.

Attention!!
Due to Covid-19, we require the names of all individual people who will be in attendance at this event. Therefore we ask you to kindly email the full names + phone number to info@rimi-imir.no
(In addition to reserving your ticket on ticketco). Please mark the email with the event you're attending.
____________________________________
Rimi/Imir Scenekunst is welcoming you to a two-day workshop with Pål Asle Pettersen in MIDI. This will be an interactive workshop, so bring your laptop and join in!

MIDI-workshop
Over two days Pål Asle Pettersen will be holding a workshop in the MIDI language, on how to get things to communicate. The workshop will take place on the 7+8th of May.

Throughout this workshop we’ll dive into the MIDI protocol, and take a look at how the MIDI-system actualy works. What is MIDI? How can we use MIDI to get equipment to work together? And what language is actually being used? These questions (and many more) we’ll try to answer during the workshop.

During the two days of the workshop we’ll also try to build our own MIDI-setup. For this we will use both the Max software, and the Arduiro-alike microcontrolling Teensy. It’s an advantage if you have knowledge of both the software and the microcontroller from before, but this is not a prerequisite. All the participants will need to bring their own computer, and install Max, Adrduino, and Teensyduino in advance. You will find links to the software in the bottom of this text. It’s also an advantage if you have a MIDI-keyboard or a controller to bring. If you have MIDI-compatible equipment you wish to bring, please do so so that we can try to integrate it in the setup. Although if you do so, please let me know in advance what kind of equipment you bring so that I can read quickly through which MIDI-possibilities your concrete equipment has, as the different manifacturers has chosen to implement MIDI at different ways.

Here’s some subjects we will cover throughout the workshop:
• MIDI communication between computer and external instruments
• Internal communication between softwares
• To program MIDI with Max MSP
• Building a easy MIDI controllable DIY synth with teensy microcontrollers

During the workshop we will use softwares such as: Ableton Live, Logic Pro, Max MSP and Teensyduino.

Links to softwares:
Max: https://cycling74.com/downloads
Arduino: https://www.arduino.cc/en/software
Teensyduino: https://www.pjrc.com/teensy/td_download.html